1. WARUNKI OGÓLNE

1)      Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Firma (Usługodawca/ Sprzedawca) - Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy Sp. z o.o. Sp. K.

               98-300 Wieluń, ul. R. Traugutta 43

               NIP: 832-000-41-79

               REGON: 730015440

Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z Firmą. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych- zbiorczo Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Indywidualny.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Sklep internetowy - sklep z towarami dostępny pod adresem internetowym www.elektromarketania.pl za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż towarów przez Firmę.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

Umowa - umowa sprzedaży towarów przez Firmę.

Towar - każda rzecz sprzedawana przez Firmę, która jest przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.elektromarketania.pl

Formularz – udostępniony przez Firmę w Sklepie internetowym blankiet za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia zamówienia oraz wpisuje dane niezbędne do dokonania Transakcji.

Transakcja – procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Firmą a Klientem.

Zamówienie – informacja od Klienta, o której mowa w ust. 2 pkt 2 Regulaminu, która zawiera w szczególności informacje dotyczące żądanego przez Klienta Towaru, miejsca dostawy oraz formy płatności za Towar.

Postanowienia ogólne:

1.       Sklep internetowy służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

2.       Klient obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy oraz Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

3.       Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

4.       Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.

5.       Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Firmy.

6.       Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, parametrach i wyglądzie Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach zaprezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu Towaru wydanego Klientowi, które to różnice mogą być spowodowane w szczególności: warunkami oświetlenia fotografowanego Towaru, ustawieniami monitora Klienta itp. Przedstawione zastrzeżenia nie dotyczą udostępnianych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych, oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

7.       Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie oraz ich konfiguracji. Firma zastrzega sobie również prawo do wprowadzania i odwoływania ofert oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8.       Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.


2. ZAMÓWIENIA

1)      Warunkiem realizacji Zamówienia jest na początku poprawne wypełnienie przez Klienta Formularza oraz dostępność Towaru w magazynie. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych Formularzy.

2)      Zamówienia można składać przez Formularz dostępny w Sklepie internetowym, poprzez przesłanie Zamówienia na adres poczty elektronicznej sklep@elektromarketania.pl, lub telefonicznie pod numerem telefon 605-052-790, 785-620-716, 609-120-395 z zastrzeżeniem ust.2 pkt 7 Regulaminu.

3)      Firma prezentuje aktualną i pełną ofertę Towarów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich Towarów na stanie magazynowym. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji Klient otrzyma informację o następujących możliwościach dalszego postępowania:

a)      częściowej realizacji Transakcji;

b)      anulowania całości Transakcji;

c)      zamiany wybranego rozmiaru/koloru Towaru na Towar dostępny;

d)     wydłużenia czasu oczekiwania przez Klienta na realizację Zamówienia.

4)      Klient wypełniając Formularz składa ofertę kupna danego produktu. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane niezwłocznie.

5)      Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

6)      Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączana jest faktura będąca dla Klienta dowodem zakupu. W przypadku zażądania wystawienia faktury VAT Klient ma obowiązek poinformować o tym Firmę na etapie składania Zamówienia i podać dane konieczne do poprawnego jej wystawienia. Przesłanie Zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

7)      Przyjęcie przez Firmę Zamówienia wymaga potwierdzenia drogą e-mailową i/lub telefoniczną.

8)      Firma nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

9)      Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.


3. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1)      Klient ma prawo wyboru następujących opcji wysyłki:

a)      Poczta Polska

b)      Firma Kurierska

c)      Paczkomat

koszty przesyłki zostają doliczone do wartości Zamówienia według aktualnego cennika (Koszty wysyłki).

2)      Klient ma prawo wyboru następujących opcji płatności:

a)      przelew/wpłata na konto firmy: ING Bank Śląski Oddział w Wieluniu, nr. Rachunku bankowego: 11 1050 1461 1000 0024 2378 6355 nazwa firmy: Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy Sp. z o.o. Sp. K.  98-300 Wieluń, ul. R. Traugutta 43;

b)      za pobraniem – płatne przy odbiorze towaru.

c)      Płatności online.

3)      W przypadku płatności za pobraniem zostanie naliczona dodatkowa opłata według aktualnego cennika (Koszty wysyłki).

4)      Przy wybraniu płatności przelewem (np.: Paypal, e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu), Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w ciągu siedmiu 7 dni kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.), liczonego od dnia złożenia Zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia naruszającego powyższy warunek.

5)      Czas dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od nadania paczki.

6)      W momencie odbioru przesyłki zawierającej Towar, Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

7)      W przypadku gdy Klient nie dokona odbioru przesyłki pobraniowej, Firma obciąży go kosztami transportu które w razie braku ich dobrowolnej zapłaty przez Klienta będą:

a)      dochodzone przez Firmę w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, lub

b)      zostaną doliczone do kolejnego zamówienia złożonego przez Klienta (tylko w przypadku przedpłaty na konto).

8)      W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, w którym zostaną podane nieprawdziwe dane do wysyłki reguła o której mowa w ust. 3 pkt 9 Regulaminu ma odpowiednie zastosowanie.

9)      W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 10 Regulaminu Firma złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.


4. REKLAMACJE, BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

1.       Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

2.       Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady i zechce skorzystać z prawa do reklamacji, powinien zgłosić ten fakt Firmie w formie elektronicznej oraz ma prawo odesłać Towar na adres Firmy wraz z dokumentem zakupu Towaru oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

3.       Klient przy odbiorze Towaru ma obowiązek sprawdzenia czy nie został on uszkodzony podczas dostawy oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zgłosić ten fakt Firmie w formie elektronicznej na adres: sklep@elektromarketania.pl w ciągu 7 dni liczonych od odbioru przesyłki z Towarem.

4.       W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Klient powinien sporządzić wraz z doręczycielem pisemny protokół uszkodzenia zawartości przesyłki.

5.       Towar uszkodzony zostanie przez Firmę wymieniony na inny wolny od wad. W przypadku gdy wymiana Towaru nie będzie możliwa Firma zwróci Klientowi równowartość ceny uszkodzonego Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Towary.

6.       Miejscem rozpatrywania reklamacji jest siedziba Firmy.

7.       Możliwe jest zgłaszanie reklamacji bezpośrednio w siedzibie Firmy albo telefonicznie lub z pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@elektromarketania.pl. Wybierając tę formę Klient odsyła Towar w taki sam sposób jak został mu dostarczony tj. sposób oferowany przez Firmę (np. etykieta zwrotu), kosztów przewyższających wskazaną formę doręczenia Towaru Firma nie ponosi. Następnie Towar wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym przekazywany jest przez Firmę do Dostawcy.

 

4.1. REKLAMACJA PRODUKTU- Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży dotycząca Konsumentów

4.1.     Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

4.2.     Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a)opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

4.3.     Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć lub przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, lub publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.4      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4.3. niniejszego Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4.3. niniejszego Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4.5.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

4.6.     Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

4.7      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w ust. 4.11 niniejszego Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

4.8.     Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

4.9.     Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

4.10.   Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

4.11.   Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

4.12.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

4.13.   Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

4.14.   W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR- dotyczące Konsumentów


    1.    Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

     a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem,

     b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

     c) uprawniony jest do wniesienia skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

    2.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

    3.    W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w  zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

    4.    Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

    5.    Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

    6.    Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

    7.    W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego
www.konsument.gov.pl.

4.2. REKLAMACJA PRODUKTU- Przedsiębiorcy

1.  Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

2.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

3.  Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b)    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4.       Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie, przykładowo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elektromarketania.pl

5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.


5. ZWROTY- ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1)      Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


2)      Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
3)      Odstąpienie od Transakcji może nastąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 w/w ustawy, tj.:

a)      jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b)      konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4)      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


5)      Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu- do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6)      Konsument może również złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza internetowego (online) udostępnionego na stronie internetowej (opcjonalnie). Skorzystanie z formularza online stanowi zgodę na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

7)       Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8)       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.

9)       Konsument zwraca Towar na własny koszt, jednakże Konsumentowi zwracane są koszty dostawy Towaru.

10)      Sklep internetowy nie przyjmuje paczek ze zwróconym towarem za zaliczeniem pocztowym. W takim przypadku wróci on do dostawcy na jego koszt.

11)      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12)     Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13)     Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

14)     Powyższe zapisy dotyczące Prawa odstąpienia stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

 


6. OCHRONA DANYCH KLIENTA

1)      Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma - Centrum Elektryczne ANIA Boguccy sp. z o.o. sp.k, ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń, NIP: 832 000 41 79.

2)      Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3)      Klient rejestrując się w Sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4)      Firma przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.

5)      Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Transakcji.

6)      Firma udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

7)      Firma przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą Klienta wyrażoną odrębnie. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

8)      Firma udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w ust. 6 pkt. 4 Regulaminu powyżej jedynie za zgodą Klienta.

9)      Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Firmę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

10)     Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: a.bednarek@centrumelektryczne.pl lub listownie na adres: Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”. Z przysługujących Ci praw możesz również skorzystać poprzez: zakładkę „Moje konto” - moduł „Zarządzanie prywatnością” w panelu klienta serwisu Elektromarketania.pl

11)     W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna pod linkiem https://www.elektromarketania.pl/cms-20-polityka-prywatnosci.html


7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1)      Sklep internetowy chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych w Sklepie internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.). W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2)      Firma na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu internetowego jedynie w celu skorzystania z usług, zawarcia Transakcji. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.

3)      Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie usług.

4)      Firma udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku rozwiązania sporu, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

2.       Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://www.elektromarketania.pl/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://www.elektromarketania.pl/cms-3-regulamin-sklepu.html przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta

3.       W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: sklep@elektromarketania.pl lub pod numerem telefonu 605-052-790, 785-620-716, 609-120-395

4.       Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.

5.       Polityka prywatności oraz informacje o plikach cookie są częścią regulaminu.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona korzysta z cookie!

Po więcej informacji zapoznaj się z naszym regulaminem.