1. WARUNKI OGÓLNE

1)      Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Firma - Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy Sp. z o.o. Sp. K.

               98-300 Wieluń, ul. R. Traugutta 43

               NIP: 832-000-41-79

               REGON: 730015440

Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z Firmą. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Sklep internetowy - sklep z towarami dostępny pod adresem internetowym www.elektromarketania.pl za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż towarów przez Firmę.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

Umowa - umowa sprzedaży towarów przez Firmę.

Towar - każda rzecz sprzedawana przez Firmę, która jest przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.elektromarketania.pl

Formularz – udostępniony przez Firmę w Sklepie internetowym blankiet za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia zamówienia oraz wpisuje dane niezbędne do dokonania Transakcji.

Transakcja – procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Firmą a Klientem.

Zamówienie – informacja od Klienta, o której mowa w ust. 2 pkt 2 Regulaminu, która zawiera w szczególności informacje dotyczące żądanego przez Klienta Towaru, miejsca dostawy oraz formy płatności za Towar.

2)      Sklep internetowy służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

3)      Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.

4)      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Firmy.

5)      Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, parametrach i wyglądzie Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach zaprezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu Towaru wydanego Klientowi, które to różnice mogą być spowodowane w szczególności: warunkami oświetlenia fotografowanego Towaru, ustawieniami monitora Klienta itp. Przedstawione zastrzeżenia nie dotyczą udostępnianych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych, oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

6)      Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie oraz ich konfiguracji. Firma zastrzega sobie również prawo do wprowadzania i odwoływania ofert oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.


2. ZAMÓWIENIA

1)      Warunkiem realizacji Zamówienia jest na początku poprawne wypełnienie przez Klienta Formularza oraz dostępność Towaru w magazynie. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych Formularzy.

2)      Zamówienia można składać przez Formularz dostępny w Sklepie internetowym, poprzez przesłanie Zamówienia na adres poczty elektronicznej sklep@elektromarketania.pl, lub telefonicznie pod numerem telefon 605-052-790, 785-620-716, 609-120-395 z zastrzeżeniem ust.2 pkt 7 Regulaminu.

3)      Firma prezentuje aktualną i pełną ofertę Towarów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich Towarów na stanie magazynowym. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji Klient otrzyma informację o następujących możliwościach dalszego postępowania:

a)      częściowej realizacji Transakcji;

b)      anulowania całości Transakcji;

c)      zamiany wybranego rozmiaru/koloru Towaru na Towar dostępny;

d)     wydłużenia czasu oczekiwania przez Klienta na realizację Zamówienia.

4)      Klient wypełniając Formularz składa ofertę kupna danego produktu. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane niezwłocznie.

5)      Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

6)      Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączana jest faktura będąca dla Klienta dowodem zakupu. W przypadku zażądania wystawienia faktury VAT Klient ma obowiązek poinformować o tym Firmę na etapie składania Zamówienia i podać dane konieczne do poprawnego jej wystawienia. Przesłanie Zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

7)      Przyjęcie przez Firmę Zamówienia wymaga potwierdzenia drogą e-mailową i/lub telefoniczną.

8)      Firma nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

9)      Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.


3. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1)      Klient ma prawo wyboru następujących opcji wysyłki:

a)      Poczta Polska

b)      Firma Kurierska

c)      Paczkomat

koszty przesyłki zostają doliczone do wartości Zamówienia według aktualnego cennika (Koszty wysyłki).

2)      Klient ma prawo wyboru następujących opcji płatności:

a)      przelew/wpłata na konto firmy: ING Bank Śląski Oddział w Wieluniu, nr. Rachunku bankowego: 11 1050 1461 1000 0024 2378 6355 nazwa firmy: Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy Sp. z o.o. Sp. K.  98-300 Wieluń, ul. R. Traugutta 43;

b)      za pobraniem – płatne przy odbiorze towaru.

c)      Płatności online.

3)      W przypadku płatności za pobraniem zostanie naliczona dodatkowa opłata według aktualnego cennika (Koszty wysyłki).

4)      Przy wybraniu płatności przelewem (np.: Paypal, e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu), Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w ciągu siedmiu 7 dni kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.), liczonego od dnia złożenia Zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia naruszającego powyższy warunek.

5)      Czas dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od nadania paczki.

6)      W momencie odbioru przesyłki zawierającej Towar, Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

7)      W przypadku gdy Klient nie dokona odbioru przesyłki pobraniowej, Firma obciąży go kosztami transportu które w razie braku ich dobrowolnej zapłaty przez Klienta będą:

a)      dochodzone przez Firmę w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, lub

b)      zostaną doliczone do kolejnego zamówienia złożonego przez Klienta (tylko w przypadku przedpłaty na konto).

8)      W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, w którym zostaną podane nieprawdziwe dane do wysyłki reguła o której mowa w ust. 3 pkt 9 Regulaminu ma odpowiednie zastosowanie.

9)      W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 10 Regulaminu Firma złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.


4. REKLAMACJE I RĘKOJMIA ZA WADY

1)      Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

2)      Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady i zechce skorzystać z prawa do reklamacji, powinien zgłosić ten fakt Firmie w formie elektronicznej oraz ma prawo odesłać Towar na adres Firmy wraz z dokumentem zakupu Towaru oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

3)      Firma ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru gdy nie mają zastosowania przepisy szczególne.

4)      Klient przy odbiorze Towaru ma obowiązek sprawdzenia czy nie został on uszkodzony podczas dostawy oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zgłosić ten fakt Firmie w formie elektronicznej na adres o którym mowa w ust. 2 pkt 2 Regulaminu, w ciągu 7 dni liczonych od odbioru przesyłki z Towarem.

5)      Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 4 Regulaminu spowoduje, że

6)      Towar uszkodzony zostanie przez Firmę wymieniony na inny wolny od wad. W przypadku gdy wymiana Towaru nie będzie możliwa Firma zwróci Klientowi równowartość ceny uszkodzonego Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Towary. Postanowienia ust. 2 pkt 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7)      W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Klient powinien sporządzić wraz z doręczycielem pisemny protokół uszkodzenia zawartości przesyłki.

8)      Miejscem rozpatrywania reklamacji jest siedziba Firmy.

9)      Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

     a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem,

     b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

     c) uprawniony jest do wniesienia skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

    2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

    3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w  zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

    4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

    5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

    6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

    7. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.


5. ZWROTY

1)      Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) ma prawo do odstąpienia od Transakcji na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).

2)      Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 Regulaminu może zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

3)      Odstąpienie od Transakcji może nastąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 w/w ustawy, tj.:

a)      jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b)      konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4)      Zwrot należności za towar nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od odstąpienia od umowy, drogą przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.

5)      Zwracany Towar należy odsyłać razem z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Transakcji jeśli takie oświadczenie nie zostało przesłane wcześniej.

6)      Klient zwraca Towar na własny koszt, jednakże Klientowi zwracane są koszty dostawy Towaru.

7)      Sklep internetowy nie przyjmuje paczek ze zwróconym towarem za zaliczeniem pocztowym. W takim przypadku wróci on do dostawcy na jego koszt.

8)      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


6. OCHRONA DANYCH KLIENTA

1)      Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma - Centrum Elektryczne ANIA Boguccy sp. z o.o. sp.k, ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń, NIP: 832 000 41 79.

2)      Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3)      Klient rejestrując się w Sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4)      Firma przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.

5)      Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Transakcji.

6)      Firma udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

7)      Firma przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą Klienta wyrażoną odrębnie. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

8)      Firma udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w ust. 6 pkt. 4 Regulaminu powyżej jedynie za zgodą Klienta.

9)      Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Firmę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

10)  Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: a.bednarek@centrumelektryczne.pl lub listownie na adres: Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”. Z przysługujących Ci praw możesz również skorzystać poprzez: zakładkę „Moje konto” - moduł „Zarządzanie prywatnością” w panelu klienta serwisu Elektromarketania.pl

11)  W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna pod linkiem https://www.elektromarketania.pl/cms-20-polityka-prywatnosci.html


7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1)      Sklep internetowy chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych w Sklepie internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.). W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2)      Firma na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu internetowego jedynie w celu skorzystania z usług, zawarcia Transakcji. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.

3)      Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie usług.

4)      Firma udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku rozwiązania sporu, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
  2. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://www.elektromarketania.pl/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://www.elektromarketania.pl/cms-3-regulamin-sklepu.html przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta
  3. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: sklep@elektromarketania.pl lub pod numerem telefonu 605-052-790, 785-620-716, 609-120-395
  4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.
  5. Polityka prywatności oraz informacje o plikach cookie są częścią regulaminu.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona korzysta z cookie!

Po więcej informacji zapoznaj się z naszym regulaminem.