REGULAMIN KONKURSU

§ 1

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Konkurs urodzinowy” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Centrum Elektryczne „ANIA” Boguccy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wieluniu, ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000473142, REGON: 73001544, NIP: 8320004179 (dalej: „Spółka”).

2.    Konkurs prowadzony będzie na portalu Meta Platforms Ireland Limited (dalej: „Facebook”) na profilu pod adresem https://www.facebook.com/aniaholding.

3.    Organizatorem Konkursu jest Centrum Elektryczne „ANIA” Boguccy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wieluniu (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 21.03.2023 r. do 24.03.2023 r. (do godziny 10:00).

4.    Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2

1.    W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

a.    jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

b.    nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

c.    zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

d.    wykonała Zadanie Konkursowe.

2.    Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie wykonania Zadania Konkursowego. Uczestnik Małoletni lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, przystępując do Konkursu oświadcza, że posiada skutecznie prawną zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 3

1.    Zadanie Konkursowe polega na polubieniu przez Uczestnika w serwisie Facebook postu konkursowego przez Organizatora oraz zostawienia pod postem konkursowym komentarza z ciekawymi życzeniami skierowanymi do Organizatora z okazji 32 urodzin firmy. Organizator wybierze pięć najciekawszych komentarzy i nagrodzi każdego z ich autorów zestawem firmowych gadżetów.

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej dnia 24.03.2023 r. o godzinie 12:00 pod postem konkursowym. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 27.03 wiadomości prywatnej do Organizatora, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres na który powinna zostać wysłana nagroda.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięskiego komentarza. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 4

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a) niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook,

b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,

 

§ 5

 

1.    Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Centrum Elektryczne „ANIA” Boguccy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wieluniu, ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000473142, REGON: 73001544, NIP: 8320004179.

2.    Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

3.    Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona korzysta z cookie!

Po więcej informacji zapoznaj się z naszym regulaminem.