REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

§ 1 Organizator

1. Organizatorem konkursu plastycznego przeprowadzanego w ramach „I Charytatywnego Mikołajkowego Turnieju Szachowego Wieluń – Dzieciom” dalej: „Konkurs” jest Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy sp. z o. o. sp. k., dalej: „Organizator”.

§ 2 Cele konkursu

1. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. 2. Integracja placówek oświatowych i promocja w środowisku lokalnym. 3. Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego. 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

§ 3 Konkurs

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 listopada 2023 roku i trwa do dnia 7 grudnia 2023 roku. 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 5. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 1. I kategoria – klasy 1- 3 2. II kategoria – klasy 4- 6.

§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką. 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko. 3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach. 4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 5. Zgłaszane do Konkursu prace plastyczne należy opisać poprzez wskazanie imienia, nazwiska, klasy i szkoły autora. 6. Prace bez opisu, o którym mowa w ust. 5 powyżej nie będą brały udziału w konkursie. 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do recepcji w siedzibie organizatora przy ul. Traugutta 43, 98-300 Wieluń do dnia 7 grudnia 2023 roku do godziny 15:30. 8. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§ 5 Wyniki konkursu i nagrody

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora komisja. 2. Spośród przekazanych prac Komisja wyłoni po trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej wymienionej w § 3 ust. 5. 3. Komisja dokona oceny prac plastycznych w dniu 08 grudnia 2023. 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 10 grudnia 2023 r. na profilu Facebook Organizatora: https://www.facebook.com/aniaholding/?locale=pl_PL. 5. Każdy laureat Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom. 6. Decyzja Komisji o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Wieluniu. 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych można kierować na adres: https://centrumelektryczne.pl/pdf/RODO-EN.pdf. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, klasa, szkoła) będą przetwarzane w celu: umożliwienia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, informowania o przebiegu Konkursu i jego wynikach, promowania Konkursu w mediach. 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Organizatora w postaci umożliwienia zorganizowania i promowania Konkursu, w szczególności wspierania i upowszechniania alternatywnych form twórczego spędzania czasu wolnego. 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zaistnienia podstawy do ich usunięcia. 5. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika Konkursu ma prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do ich: 1) sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 2) usunięcia w przypadku gdy: a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetwarzane, b) cofnie zgodę na przetwarzanie danych i brak jest innej podstawy przetwarzania, c) wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, e) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 3) ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyraża zgody na ich usunięcie, c) dane nie są już potrzebne dla Organizatora, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, d) wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu, 4) przenoszenia danych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony w związku ze szczególną sytuacją. 6. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika Konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 1) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny; 2) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych kategoriach wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich prac plastycznych we wszystkich lub w danej kategorii wiekowej. 3. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 4. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 5. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona korzysta z cookie!

Po więcej informacji zapoznaj się z naszym regulaminem.